Субҳи Гулобод Халқ депутатлари Самарқанд туман Кенгаши ва туман ҳокимлиги газетаси
Субҳи Гулобод Халқ депутатлари Самарқанд туман Кенгаши ва туман ҳокимлиги газетаси
www.gulobodtongi.uz

 
 

ОИЛА ПАЙВАНДИ ТАБИИСТ...

Дар таµрири нави Конститутсияи Їумµурии ¤збекистон" боби XIV - "Оила" таІйирот ворид карда шудааст. Аз їумла, дар моддаи 63-юми Саріонун зикр гардида буд, ки "Оила пайванди асосии їамъият аст ва µуіуіи дар µифзи їамъият ва давлат буданро дорад.

Никоµ дар асоси розигии ихтиёрє ва баробарии тарафµо сурат мегирад".
Дар таµрири нав ин модда чунин оварда шудааст: "Оила пайванди табиє ва асосии їамъият аст ва ба сифати нигоµ доштан ва афзун гардондани саршумори аµолє µуіуіи дар µифзи їамъият ва давлат буданро дорад.
Никоµ дар асоси розигии ихтиёрє ва баробарии зан ва мард сурат мегирад.
Давлат барои ривоїи µаматарафаи оила шароитµои зарурии иїтимоию иітисодиро фароµам меорад.
Давлат ба оилаµои серфарзанд мувофиіи іонун таідими имтиёзµо ва кафолатµои иїтимоиро таъмин мекунад".
Инчунин, моддаи 64, ки дар шакли "Падару модар вазифадоранд, ки фарзандонашонро то ба балоІат расидан парвариш ва тарбия намоянд.
Давлат ва їамъият парвариш, тарбия ва таълими кґдакони ятим ва аз парастории падару модар маµрумро таъмин мекунад ва фаъолияти хайрияро, ки ба кґдакон бахшида шудаанд, раІбатнок менамояд" буд, дар таµрири нав бо мазмуни "Падару модарон ва шахсоне, ки онµоро иваз мекунанд, вазифадоранд, ки фарзандонашонро то ба балоІат расидан парвариш намоянд, дар бораи тарбия, таълим, солиму бардам ва баркамол ба камол расидани онµо бояд Іамхорє намоянд.
Давлат ва їамъият парвариш намудан, тарбия кардани кґдакони ятим ва аз парастории падару модар маµрумро, солим ва рушди µамаїонибаву таълим гирифтани онµоро таъмин мекунад ва фаъолияти хайрияро дар ин самт раІбатнок менамояд" омадааст.
Дар ин ду модда ба масъалаи оиладорє эътибори алоµида дода шуда, барои оилаµо давлат фароµам овардани шароитµои иїтимоию иітисодиро ба ґµдаи худ мегирад.
ўайр аз ин, падару модарон ва шахсоне, ки онµоро иваз мекунанд, барои то ба балоІат расидани фарзандонашон, баµри парвариш, тарбия, таълим, солиму бардам ва баркамол ба камол расидани онµо масъул таъин гардидаанд.

Заррина НУРИДДИНОВА,
мудири шґъбаи баіайдгирии µолатµои шаµрвандє (ЗАГС)-и ноµия.
Ситорабону РАШИДОВА, нозир.


Дата добавления: 07/09/2023 11:23;   Просмотров: 82
 
Для чтения текста нажмите эту кнопку